about us關於施氏宗親總會

世界臨濮施氏宗親總會沿革

  我施氏自東魯授姓、封侯臨濮,支繁葉茂,子孫蕃衍,遍布海內外。為維繫宗誼。各地皆有宗會之設,時有往來。惟鑑於家族團結方能促進國族之大團結,因此再一九七九年三月,鹿港之宗親會議中,文炳宗長倡組織世界會之議。期能擴大聯繫分居世界各國之宗親,加強宗誼,發揚祖德,藉以促進海內外經濟文化交流。此案獲得與會宗親同意,乃於同年九月.....

臨濮堂施氏族人之標幟由來

       施父生順伯,至第八世施之常(即施端之子,施端號少施氏,孔子嘗曰:吾食少施氏而飽即是。) 名樹德,字子恒是孔子七十二賢徒之一,被封為臨濮候,今孔廟神主。
  臨濮,因瀕臨濮水而得名,濮水,亦稱濮河,現已煙沒不見,古代卻相當有名,在黃河未改道以前,濮水流經河南、河北、山東三省,成語〈桑間濮水〉.....